Головна » Статті » Методичні рекомендації

Організація і порядок проведення медичних оглядів працівниківдошкільних і загальноосвітніх навчальнихзакладів
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ
№ 2.1/10-254 від 12 лютого 2016 року
Департаменти (управління) освіти i науки
обласних та КиївськоїміськоїДержавнихадміністрацій,
Інститутипіслядипломноїпедагогічноїосвіти
 
Про використанняМетодичнихматеріалів
"Організація і порядок проведеннямедичних
оглядівпрацівниківдошкільних і загальноосвітніх
навчальнихзакладів"

 
Надсилаємо для використання в навчально-виховному процесі Методичні матеріали "Організація і порядок проведення медичних оглядів працівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів".
Зазначеніматеріалибудутьрозміщені на сайтіІнститутумодернізаціїзмістуосвіти www.imzo.gov.ua.
Додаток: Методичніматеріали на 4 арк.
Директор       Н. Б. Вяткіна
Додаток до листа Інституту
Модернізаціїзмістуосвіти
від 12 лютого 2016 р. № 2.1/10-254
 
Організація і порядок проведеннямедичнихоглядівпрацівниківдошкільних і загальноосвітніхнавчальнихзакладів
 
Методичніматеріали
І. Загальніположення
1.1. ЦіМетодичнірекомендаціїрозробленівідповідно до статті 31 Закону України "ОсновизаконодавстваУкраїни про охоронуздоров’я" з метою наданнямедичноїдопомогикерівникамдошкільних і загальноосвітніхнавчальнихзакладів у проведеннімедичнихоглядівпрацівників, професійнадіяльністьякихпов'язана з обслуговуваннямнаселення.
1.2. Згіднозістаттею 26 Закону України "Про забезпеченнясанітарно-епідемічногоблагополуччянаселення" працівникидошкільних і загальноосвітніхнавчальнихзакладів (далі - навчальнізаклади) повинніпроходитиобов’язковіпопередні і періодичнімедичні огляди.
1.3. Попереднімедичні огляди проводяться до прийняття на роботу з метою визначення стану здоров’япрацівника та можливостівиконанняпрофесійнихобов'язківпід час трудового процесу.
1.4. Періодичнімедичні оглядипроводяться з метою визначенняможливостіпрацівникапродовжуватипрофесійну роботу та своєчасноговиявленняранніхознакгострих та хронічнихзахворювань, пов'язаних з роботою - професійнихзахворювань.
1.5. Позачерговімедичніогляди працівниківнавчальнихзакладівпроводяться на вимогусанітарно-епідеміологічноїслужби, а також на проханняпрацівника, якщовінпов'язуєпогіршенняздоров’я з умовамипраці.
1.6. Керівникинавчальнихзакладів та їх заступники, педагогічніпрацівники, медичний персонал, працівникихарчоблоків, спеціалісти, щоберуть участь у навчально-виховномупроцесі, технічний персонал навчальнихзакладів, крімвищихнавчальнихзакладів, учні та студенти перед проходженнямвиробничої практики на об'єктах, працівникиякихпідлягаютьобов'язковомупрофілактичномумедичномуогляду, проходятьобов'язковийпрофілактичниймедичнийоглядвідповідно до пункту 6 постанови КабінетуМіністрівУкраїнивід 23.05.2001 № 559 "Про затвердженняперелікупрофесій, виробництв та організацій, працівникиякихпідлягаютьобов'язковимпрофілактичниммедичнимоглядам, порядку проведенняцихоглядів та видачіособистихмедичнихкарток".
Цієюпостановоюзатвердженотакож Порядок проведенняобов'язковихпрофілактичнихмедичнихоглядів (далі - Порядок).
1.7. Згідно з пунктами 3 та 4 Порядку термінипроведенняобов'язковихмедичнихоглядів та перелікнеобхіднихобстежень, лікарів-спеціалістів, видівклінічних, лабораторних та іншихдослідженьвстановлюються і затверджуютьсяМіністерствомохорониздоров'яУкраїни.
1.8. Наказом Міністерстваохорониздоров'яУкраїнивід 23.07.2002 року № 280 "Щодоорганізаціїпроведенняобов'язковихпрофілактичнихмедичнихоглядівпрацівниківокремихпрофесій, виробництв і організацій, діяльністьякихпов'язана з обслуговуваннямнаселення і можепризвести до поширенняінфекційних хвороб" визначеноПерелікнеобхіднихобстеженьлікарів-спеціалістів, видівклінічних, лабораторних та іншихдосліджень, щонеобхідні для проведенняобов'язковихмедичнихоглядів, періодичністьїхпроведення, а такожПерелікпротипоказань для роботи за професіями, визначеними у Перелікупрофесій, виробництв та організацій, працівникиякихпідлягаютьобов'язковимпрофілактичниммедичнимоглядам. Згідно з цим наказом обов'язковийпрофілактичниймедичнийоглядпрацівниківнавчальнихзакладівздійснюється за рахуноккоштів, передбаченихкошторисом на утримання закладу або установи охорониздоров'я, яківизначені для проведенняобов'язковихпрофілактичнихмедичнихоглядів таких категорійгромадян.
ІІ. Організаціяобов'язковихмедичнихоглядів
2.1. Керівникинавчальнихзакладівнесутьвідповідальність за організацію і своєчасністьпроходженняпрацівникамиобов'язковихмедичнихоглядів і недопускїх до роботи без наявностімедичноговисновку.
2.2. Якщопрацівникухиляєтьсявідпроходженняобов'язковогомедичногоогляду, керівникнавчального закладу має право в установленомузаконодавством порядку притягнутийого до дисциплінарноївідповідальності та відсторонитивідроботи без збереженнязаробітної плати.
2.3. Працівники, які не пройшливустановленийтермінмедичнийогляд, до роботи не допускаються.
2.4. Працівнику не можепропонуватися робота, яка за медичнимвисновкомпротипоказанайому за станом здоров'я. До виконанняробіт, щопотребуютьпрофесійного добору, допускаються особи за наявностівисновкупсихофізіологічноїекспертизи;
25. Для проведенняобов'язковогомедичногооглядукерівникнавчального закладу:
·                                 призначаєвідповідальнихосіб за організаціюмедогляду;
·                                 узгоджує план-графікпроведеннямедичнихоглядівіз закладами охорониздоров'я;
·                                 затверджує план-графікпроведеннямедичнихоглядів;
·                                 здійснює контроль за проведенняммедоглядів у строки, зазначені у плані-графіку.
2.6. Позачерговиймедичнийоглядпрацівниківзабезпечується за рахуноккоштівнавчального закладу:
·                                 за заявоюпрацівника, якщовінвважає,щопогіршення стану йогоздоров'япов'язане з умовамипраці;
·                                 за ініціативоюкерівниканавчального закладу, якщо стан здоров'япрацівника не даєзмогийомувиконуватисвоїтрудовіобов'язки.
ІІІ. Порядок організаціїмедичнихоглядів
3.1. Особа, відповідальна за проведеннямедичнихоглядівнавчального закладу, спільно з представникомсанітарно-епідеміологічноїслужби та профспілковимкомітетомнавчального закладу визначаютьперелікпрацівниківнавчального закладу, якіпідлягаютьперіодичниммедичнимоглядам, і складаютьпоіменний список, якийзатверджуєтьсякерівникомнавчального закладу.
Один примірникнадсилається до лікувально-профілактичного закладу, що буде проводитимедичнийогляд.
3.2. Працівники, якихприймаютьна роботу абоякізмінюютьпрофесіючимісцероботи, направляютьсяінспекторами з кадровихпитаньнавчального закладу абовідділуосвіти за направленням на попередніймедичнийогляд за відповідною формою.
3.3. Під час підготовки до проведенняобов'язковогоперіодичногомедичногооглядупрацівниківнавчальнихзакладівкерівникнавчального закладу:
1) організовуєлабораторнідослідження умов праці з визначеннямшкідливих та небезпечнихфакторіввиробничогосередовища і трудового процесу на конкретнихробочихмісцяхпрацівниківвідповідно до гігієнічноїкласифікаціїпраці за показникамишкідливості та небезпечностіфакторіввиробничогосередовища, важкості і напруженості трудового процесу з метою визначеннякатегорійпрацівників, якіпідлягаютьпопередньому (періодичним) медичномуогляду, і подаєціданівідповіднійсанітарно-епідеміологічнійслужбі.
2) під час укладання трудового договору інформуєпрацівникапідрозпис про умовипраці та про наявність на йогоробочомумісцінебезпечних і шкідливихвиробничихфакторів, якіще не усунуто, можливінаслідкиїхвпливу на здоров'я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовахвідповідно до законодавства і колективного договору.
3.4. На час проходженняпрацівникоммедогляду за ним зберігаєтьсямісцероботи (посада) і середнязаробітна плата.
3.5. Керівникнавчального закладу зобов’язаний:
·                                 виконувативисновкизаключного акта медогляду;
·                                 щорічнона початку календарного року інформуватилікувально-профілактичнізаклади, які проводили медичнийогляд, про виконаннявимогзаключного акта минулого року;
·                                 забезпечитиперепрофілювання та працевлаштуванняпрацівників у зв’язкузізмінами стану здоров’я за результатами медичногоогляду.
3.6. Працівникнавчального закладу зобов’язанийпроходитимедичні огляди у встановленому порядку і у визначенітерміни та виконуватимедичнірекомендації за результатами медичногоогляду.
 
Категорія: Методичні рекомендації | Додав: metodist (15.03.2016)
Переглядів: 427 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0